Om IPM

Hva er integrert plantevern (IPV)?

Integrert plantevern (IPV) er kort sagt å ta i bruk alle teknikker og metoder som lar seg forene for å holde mengden skadegjørere under det nivået som gir økonomisk skade. Ny forskrift om plantevernmidler, som trådte i kraft 1. juni 2015, pålegger alle yrkesbrukere av plantevernmidler å sette seg inn i og anvende prinsippene for integrert plantevern. På engelsk heter integrert plantevern "Integrated pest management", forkortet "IPM".

IPV begynner med god planlegging og design for å sikre at gressets basisbehov tilfredsstilles. Det trengs sollys og luft for bladene og tilstrekkelig med vann og oksygen til røttene. Dette er spesielt viktig til de kortklipte områdene på golfbanen. For å forebygge vinterskader må onduleringene på greenområdene utformes slik at overflatevannet ledes bort.

Plantene som sås må ha de beste genetiske egenskapene for å motstå vinterskader, men må samtidig være mest mulig resistente mot sykdommer og kunne konkurrere mot ugress. Et sunt mikroliv i vekstlaget har også stor betydning. I den daglige skjøtsel av banen er optimal gjødsling, kontroll på vann og en skånsom mekanisk behandling viktige faktorer for å unngå stressing av plantene.

Når ugress, plantesykdommer og skadedyr allikevel skader mer enn det som kan ansees som akseptabelt, må man velge de tiltak som gjør minst mulig negativ effekt på helse, miljø og klima. Kunnskap om skadegjørere er viktig. For å kunne gjennomføre tiltak med best mulig effekt må vi kjenne deres sivssyklus, hvordan de oppstår og deres svake sider.

Rammebeskrivelse av IPV
Målet er å produsere bedre grønne yter på en miljømessig bæredyktig måte. Bakgrunnen for dette er EUs og nasjonale myndigheters krav om reduksjon i bruk av kjemiske plantevernmidler. Definisjoner og uttrykk i rammebeskrivelsen er hentet fra EU-direktivet om bærekraftig bruk av plantevernmidler.