OM IPM

Vad är integrerat växtskydd?

Integrerat växtskydd (IPM) handlar om att använda all den kunskap och alla metoder som finns för att förebygga skador och bekämpa skadegörare på gräset. IPM börjar med bra planering och design för att försäkra sig om att gräsets basbehov tillfredsställs. Det behövs ljus och luftväxling för bladen och tillräckligt med vatten och syre för rötterna - särskilt för det kortklippta gräset. För att förebygga vinterskador måste onduleringar av greenområden skapas som leder bort ytvatten under vintern.

Plantorna som sås måste ha bästa möjliga genetiska anlag för att stå emot vinterskador, men bör också vara resistenta mot sjukdomar och kunna konkurrera mot ogräset. Nyttiga mikroorganismer i växtbäddsmaterialet har också stor betydelse. I den dagliga skötseln är optimal gödsling, styrning av vattentillgång och skonsam mekanisk behandling viktiga faktorer för att undvika stressade plantor.

När ogräs, sjukdomar och skadedjur ändå skadar mer än vad som kan anses vara acceptabelt, måste man välja de åtgärder som ger minsta möjliga negativa inverkan på hälsa, miljö och klimat. Kunskap om skadegörare är viktig. För att kunna bekämpa vid rätt tillfälle måste vi känna till deras livscykel, hur de uppstår och deras svaga sidor.

Rambeskrivning IPM

Målet är att producera bättre grönytor på ett miljömässigt hållbart sätt. Bakgrunden till detta är EU:s och nationella myndigheters krav på reducerad användning av kemiska växtskyddsmedel. Definitioner och uttryck i rambeskrivningen är hämtade från EU-direktivet, daterat den 21 oktober 2009, som sätter ramarna för en hållbar användning av växtskyddsmedel. 2016 uppdaterades rambeskrivningen.