Golfbanan som utomhusklassrum - handbok
Denna handbok ger inspiration och idéer för utomhusundervisning på golfbanor. På golfbanor finns möjligheter att variera inlärningsmiljöer som kompletterar inomhusklassrummet som plats för undervisningsaktiviteter. Här beskrivs erfarenheter, idéer och praktiska aktiviteter som kan användas i vardagsundervisningen utomhus. Handboken bygger på projektet: "Gå utomhus och använd golfområdet på ett pedagogiskt
sätt - kreativitet, lärande och hälsa i det obegränsade klassrummet".


  Handbok  
 
Hindra ytavrinning av fungicider - artikel
En ny artikel om hur man undviker ytavrinning och läckage av svampmedel från greener. Resultat från det avslutade projektet visar liten risk för miljöföroreningar så länge greenerna har god infiltrationskapacitet och ytavrinning undviks. Resultaten betonar vikten av att hålla föreskrivna buffertzonen till öppet vatten vid sprutning av fungicider på greener, särskilt straxt före vintersäsongen. Artikeln är skriven på engelska.

  Artikel  
 
Tre slutrapporter
Starar på Sydsjällands golfbana
Rapporten presenterar två närbesläktade projekt som genomförts på Sydsjällands golfklubb under 2019. Del 1: Kan starar hjälpa greenkeepers i Skandinavien? Del 2: Vad äter stararna på golfbanan? (Skriven på danska)
  Rapport  
SCANGREEN 2015-18
Slurapport från projektet "SCANGREEN 2015-18: Turfgrass species, varieties, seed mixtures and seed blends for Scandinavian putting greens". Till skillnad från tidigare SCANGREEN-projekt innehåller detta även gräsblandningar för de nordiska ländernas klimat.

  Rapport  
Risk för ytavrinning av fungicider
Slutrapport från projektet: "Risks for surface runoff and leaching of fungicides from golf greens varying in rootzone composition and amount of thatch." Läs även artikeln - se ovan.

  Rapport