FoU Program kring IPM

Nordiska myndigheter håller på att införa det nya EU-direktivet för hållbar användning av bekämpningsmedel. Nya restriktioner kommer att påverka golfsektorn på flera sätt.

I Golfens forsknings- och utvecklingsprogram för integrerat växtskydd beskriver vi nuläget och presenterar behovet av forskning, utveckling och kommunikation för att nordisk golf ska kunna genomföra de åtgärder som behövs för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel enligt Europaparlamentets och rådets direktiv från den 21 oktober 2009.

STERF ser att svenska myndigheter tillsammans med golfsektorn kan ha en ledande roll i Norden när det gäller införandet av det nya direktivet för integrerat växtskydd inom park och golf.Införandet av integrerat växtskydd kan bidra till en bättre kunskapsbas hos greenkeepers genom systematisk dokumentation av skötselmetoder och sjukdomsangrepp. Den kommer att kunna användas för att analysera effekter av olika skötselmetoder och bilda underlag för en mer effektiv banskötsel. Detta är ett led i den nordiska golfsektorns vision att ”producera golfanläggningar av hög standard samtidigt som den garanterar ett hållbart nyttjande av naturresurser samt bidrar till fungerande ekosystem och en hälsosam miljö”.

I februari 2010 genomförde STERF och SLU med stöd från Jordbruksverket en workshop om integrerat växtskydd inom golfen. I workshopen deltog greenkeepers, bankonsulenter, lärare och forskare från Sverige, Norge och Danmark. Slutsatser från workshopen är att det finns ett stort behov av nya kommunikationsstrategier samt forskning och utveckling (FoU) för att skapa ett bra program för integrerat växtskydd inom golfen. De kunskapsluckor vi presenterar i programmet bygger på förslag från workshopen.

STERF vill tillsammans med den nordiska golfsektorn, universitet och forskningsinstitut samt myndigheter ta ansvar för att FoU-verksamhet som är viktig för integrerat växtskydd koordineras, genomförs och att ny kunskap levereras. STERF vill också bidra till kompetensutveckling inom integrerat växtskydd genom att kommunicera ny kunskap och beprövad erfarenhet i ett integrerat växtskyddsperspektiv. STERF kan i samarbete med konsulenter och goda praktiker ta ansvar för att en nordisk modell för systematisk dokumentation av skötselrutiner utvecklas.

STERF:s F&U-program för integrerat växtskydd - se nedan!