Practical reestablishment of golf greens following winter damages - a field study

Summary

The project is being carried out on naturally winter-damaged golf greens in central Sweden. In 2017, the research sites were Surahammars GC and Leksands GC. Four different golf greens were divided into two blocks, with rough meadow grass used in one block and creeping bentgrass in the other. Across the blocks, one half was treated with wetting agent (Primer Select, 20 L/ha) and the other half was left untreated. Each block was divided into four plots, with replicates:

•    Control (no seed)
•    Vertical cutting + drop sowing,
•    Slit sowing
•    Spike sowing.

The results from the trial varied depending on weather and how the spring developed. A significant factor in 2017 was low ground temperature, which impeded establishment. The results showed that the seed must have good contact with soil for establishment to be successful. In 2017, the slit sowing  method was clearly the best, compared with drop sowing, spike sowing and the control treatment. Rough meadow grass germinated faster and there was a large difference between the species. The wetting agent had no effect on germination.       

Demonstrationsförsök där tidigare års försökserfarenheter tas till vara och utvecklas. Undersökning av skärande såmaskiner och droppsådd, jämförelse av två olika gräsarter (Poa trivialis and creeping bentgrass) och användning av vätmedel vid sådd. Finns någon skillnad i uppkomsttid och etablering mellan arterna? Ger vätmedelbehandling vid sådd en jämnare fuktighet och därmed en jämnare etablering?

Contact
Carl Johan Lönnberg

Carl-Johan Lönnberg, Svenska Golfförbundet, Box 11016, SE-100 61 Stockholm, Sweden. E-mail: carl-johan.lonnberg@golf.se
 

FACTS
Category: Overwintering
Status: Ongoing
Project period: May 2017 - June 2018

Fundings (kSEK)

  2017 2018 TOTAL
STERF 30 20 50
Other sources      
Total 30 20 50

 

Project objectives

  • To explore the differences between slit, spike and drop sowing technology and the impact on germination
  • To compare two different grass species (rough meadow grass and creeping bentgrass) in terms of germination
  • To examine use of wetting agents. Is there any difference in green sward establishment during spring for the two species? Will treatment with wetting agents give more moisture in the top of the green and better and smoother establishment?

Mer information om projektet

Kort film om projektet:  Hjälpsådd av vinterskadade golfgreener

Skador efter vintern är vanligt förekommande i samtliga Nordiska länder. Enligt intervjuundersökningen “Vinterskador på nordiska golfgreener” från 2015, drabbas flertalet banor i länderna av betydande vinterskador, något som innebär både ökade kostnader och tappade intäkter. En snabb och jämn uppkomst av hjälpsådden efter vinterskador är av stor betydelse för ett så pass snabbt öppnande av greenerna som möjligt. Demonstrationsdelen i projektet “Successful reestablishment of golf greens following winter damages 2014-2017” visade snabb etablering av sådden vid användning av skärande såmaskiner.

I praktiken på Svenska golfklubbar används till stor del fortfarande vertikalskärning följt av droppsådd. Enligt vår erfarenhet, leder den såtekniken till varierande resultat mellan golfbanorna, bland annat beroende på hur bra kontakt mellan frö och mark som erhålls. I intervju-undersökningen om vinterskador i de nordiska länderna ses en tydlig skillnad mellan länderna, där hjälpsådd med engelskt rajgräs (Lolium perenne) dominerar i samtliga länder utom i Sverige, där kärrgröe (Poa trivialis) används i stor omfattning. Här önskar vi se om det är någon skillnad mellan de två arternas etablering och utveckling, något som kan leda till användning av annat gräsval än vad som görs i dagsläget. I praktiken används relativt ofta vätmedel i samband med hjälpsådd efter vinterskador. Ger vätmedelbehandling en jämnare fuktighet i greenen och som därmed leder till jämnare etablering? Det vill säga, finns det skäl att rekommendera vätmedelbehandling i samband med hjälpsådd?  

Projektet utförs på naturligt vinterskadade greener i mellersta eller norra Sverige hos intresserade golfklubbar under 2017 och 2018. Greenen/greenerna delas in i två block, där kärrgröe används i ena blocket och engelskt rajgräs i det andra. Tvärs över blocken behandlas ena halvan med vätmedel och den andra halvan är obehandlad. Varje block delas upp I 4 delar; kontroll, vertikalskärning + droppsådd, samt två olika skärande såmaskiner. Se skiss nedan, där block 1 är kärrgröe, block 2 engelskt rajgräs. Del 1 behandlas med vätmedel, del 2 är obehandlad. Led A – kontroll. Led B – vertikalskärning och droppsådd. Led C – skärande såmaskin 1. Led D – skärande såmaskin 2.   

Luftning (om isskadad green) samt vertikalskärning (1-2 riktningar) utförs innan projektet startar. Efter sådd av försöket utförs övrig skötsel enligt normala rutiner (dress, vältning, vårtäckningsduk, etc). Såmängd och vätmedelsbehandling enligt rekommendation. Avläsning vid två tillfällen av ytorna (täckningsgrad i %) var 14:e dag, eller tätare om så behövs (väderberoende). Vid sådd och avläsningar mäts marktemperatur och markfuktighet (Fieldscout TDR 300). Uppgifter om samtliga utförda skötselmoment noteras.

Project participants

Carl-Johan Lönnberg

Bankonsulent SGF Dalarna-Västmanland-Sörmland-Östergötland

Svenska Golfförbundet, Box 11016, 100 61 Stockholm (Idrottens Hus, Skansbrogatan 7)

+46 0701-454744

Send e-mail