Practical reestablishment of golf greens following winter damages - a field study

Summary

The project was carried out on natural winter-damaged golf greens in central Sweden. In 2018 the research plots were on two different golf greens at Surahammars Golf Club.  The greens were divided into two blocks, where Poa trivialis was used in one block and Agrostis stolonifera in the other. Across the blocks, one half was designed to be treated with wetting agent (primer select 20 L/ha) and the other half was left untreated. Each block was divided into two plots, with two replicates each:

• Control (no seed)
• Vertical cutting + drop seeding (2 mm)
• Slit seeding (Vredo)
• Spike seeding (Sisis) The results from 2018 were good.

Re-establishment was good for both Poa trivialis and Agrostis stolonifera, except for the sowing method vertical cutting + drop seeding and the control plot,  because of warm weather from the start of the experiment. The weather in May and June was so warm that germination of the two grasses went very quickly. The results showed that it is very important to have good soil contact if the seed is to germinate. Spring 2018 became extremely hot and no rain came during the study period. Another significant factor in this year was the high ground temperature, which caused the establishment to accelerate very quickly, especially for Agrostis stolonifera.   

The results showed that both slit and spike seeding were clearly superior methods to drop seeding and the control treatment. Unfortunately, we were unable to test wetting agent in 2018.       

Demonstrationsförsök där tidigare års försökserfarenheter tas till vara och utvecklas. Undersökning av skärande såmaskiner och droppsådd, jämförelse av två olika gräsarter (Poa trivialis and creeping bentgrass) och användning av vätmedel vid sådd. Finns någon skillnad i uppkomsttid och etablering mellan arterna? Ger vätmedelbehandling vid sådd en jämnare fuktighet och därmed en jämnare etablering?

Contact
Carl Johan Lönnberg

Carl-Johan Lönnberg, Svenska Golfförbundet, Box 11016, SE-100 61 Stockholm, Sweden. E-mail: carl-johan.lonnberg@golf.se
 

FACTS
Category: Overwintering
Status: Finished
Project period: May 2017 - June 2018

Fundings (kSEK)

  2017 2018 2019 TOTAL
STERF 30 15 5 50
Other sources  77  51 0 128
Total 107 66 5 178

Project objectives

  • To explore the differences between slit, spike and drop sowing technology and the impact on germination
  • To compare two different grass species (rough meadow grass and creeping bentgrass) in terms of germination
  • To examine use of wetting agents. Is there any difference in green sward establishment during spring for the two species? Will treatment with wetting agents give more moisture in the top of the green and better and smoother establishment?

Mer information om projektet

Kort film om projektet:  Hjälpsådd av vinterskadade golfgreener

Skador efter vintern är vanligt förekommande i samtliga Nordiska länder. Enligt intervjuundersökningen “Vinterskador på nordiska golfgreener” från 2015, drabbas flertalet banor i länderna av betydande vinterskador, något som innebär både ökade kostnader och tappade intäkter. En snabb och jämn uppkomst av hjälpsådden efter vinterskador är av stor betydelse för ett så pass snabbt öppnande av greenerna som möjligt. Demonstrationsdelen i projektet “Successful reestablishment of golf greens following winter damages 2014-2017” visade snabb etablering av sådden vid användning av skärande såmaskiner.

I praktiken på Svenska golfklubbar används till stor del fortfarande vertikalskärning följt av droppsådd. Enligt vår erfarenhet, leder den såtekniken till varierande resultat mellan golfbanorna, bland annat beroende på hur bra kontakt mellan frö och mark som erhålls. I intervju-undersökningen om vinterskador i de nordiska länderna ses en tydlig skillnad mellan länderna, där hjälpsådd med engelskt rajgräs (Lolium perenne) dominerar i samtliga länder utom i Sverige, där kärrgröe (Poa trivialis) används i stor omfattning. Här önskar vi se om det är någon skillnad mellan de två arternas etablering och utveckling, något som kan leda till användning av annat gräsval än vad som görs i dagsläget. I praktiken används relativt ofta vätmedel i samband med hjälpsådd efter vinterskador. Ger vätmedelbehandling en jämnare fuktighet i greenen och som därmed leder till jämnare etablering? Det vill säga, finns det skäl att rekommendera vätmedelbehandling i samband med hjälpsådd?  

Projektet utförs på naturligt vinterskadade greener i mellersta eller norra Sverige hos intresserade golfklubbar under 2017 och 2018. Greenen/greenerna delas in i två block, där kärrgröe används i ena blocket och engelskt rajgräs i det andra. Tvärs över blocken behandlas ena halvan med vätmedel och den andra halvan är obehandlad. Varje block delas upp I 4 delar; kontroll, vertikalskärning + droppsådd, samt två olika skärande såmaskiner. Se skiss nedan, där block 1 är kärrgröe, block 2 engelskt rajgräs. Del 1 behandlas med vätmedel, del 2 är obehandlad. Led A – kontroll. Led B – vertikalskärning och droppsådd. Led C – skärande såmaskin 1. Led D – skärande såmaskin 2.   

Luftning (om isskadad green) samt vertikalskärning (1-2 riktningar) utförs innan projektet startar. Efter sådd av försöket utförs övrig skötsel enligt normala rutiner (dress, vältning, vårtäckningsduk, etc). Såmängd och vätmedelsbehandling enligt rekommendation. Avläsning vid två tillfällen av ytorna (täckningsgrad i %) var 14:e dag, eller tätare om så behövs (väderberoende). Vid sådd och avläsningar mäts marktemperatur och markfuktighet (Fieldscout TDR 300). Uppgifter om samtliga utförda skötselmoment noteras.

Project participants

Carl-Johan Lönnberg

Bankonsulent SGF Dalarna-Västmanland-Sörmland-Östergötland

Svenska Golfförbundet, Box 11016, 100 61 Stockholm (Idrottens Hus, Skansbrogatan 7)

+46 0701-454744

Send e-mail